Poets donate sanitary pads to YIT

Dumisani Matewe, Vongai Monica Mujakachi, Thabitha Williams, Kudzai Choga along with their friends through their campaign ‘Donate a Pad and let her Confidence Stand’ donated sanitary pads to Youth for Innovation Trust yesterday.

Wamuhle Africa

Nobuhle Sibanda (Poetic Lioness) Ubuhle bakho Africa!Bugxozis' indenda.Unyathela savithikaz' egumeni lalo,Umhlab' unyefa nyefe. Ubucwazicwaz' uyacwebezela,Uyacicim' uyabukeka sankanyezi.Intandokaz' uqobo!Umuhle Africa! Muzi wabant' abalobuntu,Ubunt' obakh' uluntu.Ngesint' umuntu ngumuntu ngabantu. Sigqimugqim' esipheth' imfundis' eqotho,Lamasik' abumb' isizw' esiqotho,Mthombo wolwaz' oluqotho,Okunathwa kuw' ungacitshi,Labanathayo bengaphinde bome. Wamuhle zwekazi!Ungumchilo wamakhosikazi,Makhothanyelwa layizazi,Ngoba sezisaz' ukuthi bezingazi. Ubunkanya nkanya bakho buyinkinga!Buyaphandla zwekaz' elihle.Ngiiphelelwa ngamazwi! Bayethe!Zwekazi... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑