Wamuhle Africa

Nobuhle Sibanda (Poetic Lioness)

Ubuhle bakho Africa!
Bugxozis’ indenda.
Unyathela savithikaz’ egumeni lalo,
Umhlab’ unyefa nyefe.

Ubucwazicwaz’ uyacwebezela,
Uyacicim’ uyabukeka sankanyezi.
Intandokaz’ uqobo!
Umuhle Africa!

Muzi wabant’ abalobuntu,
Ubunt’ obakh’ uluntu.
Ngesint’ umuntu ngumuntu ngabantu.

Sigqimugqim’ esipheth’ imfundis’ eqotho,
Lamasik’ abumb’ isizw’ esiqotho,
Mthombo wolwaz’ oluqotho,
Okunathwa kuw’ ungacitshi,
Labanathayo bengaphinde bome.

Wamuhle zwekazi!
Ungumchilo wamakhosikazi,
Makhothanyelwa layizazi,
Ngoba sezisaz’ ukuthi bezingazi.

Ubunkanya nkanya bakho buyinkinga!
Buyaphandla zwekaz’ elihle.
Ngiiphelelwa ngamazwi!

Bayethe!
Zwekazi labensund’ elilesithunzi,
Mdak’ omnyam’ ongela mnyama,
Sithi Bayethe!

Poetic Lioness
Nobuhle Sibanda

One thought on “Wamuhle Africa

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: